Neobyzantinischer Stil

alternative Namen
Byzantine Revival